Igor Dodon vine cu mesaje


Cele patru mesaje ale lui Dodon

Primele mesaje ale lui Dodon

1– Atât CEC cât și numă­ră­toa­rea noas­tră para­le­lă a con­fir­mat că noi am învins în acest scru­tin pre­zi­den­ți­al. Ale­ge­ri­le au fost deja recu­nos­cu­te de nume­ro­și obser­va­to­ri inter­națio­na­li. Ați văzut că am pri­mit mai mul­te mesa­je de feli­ci­ta­re din par­tea pre­șe­din­ți­lor din țări­le stră­i­ne.

2 – Regret pozi­ția opo­nen­ți­lor poli­ti­ci care inci­tă oame­nii la ură, pro­tes­te și nere­cu­noaș­te­rea ale­ge­ri­lor. Aveți curaj să recu­noaș­te­ți înfrân­ge­rea.

3 – Spe­cu­la­ți­i­le de pe dreap­ta cre­ea­ză un val de contra-proteste de pe stân­ga. Prin așa ati­tu­di­ne, soci­e­ta­tea va rămâ­ne în con­ti­nu­a­re dez­bi­na­tă și la un moment dat – incon­tro­la­bi­lă. Nu vă juca­ți cu focul!

4 – Hai să dis­cu­tăm și să liniș­tim spi­ri­te­le”, a decla­rat Igor Dodon.

 

Igor Dodon vine cu mesaje înnoit: noiembrie 19, 2016 de autorul: NewsMoldova

Abonează-te la newsletter-ul nostru

%d blogeri au apreciat: